สมบูรณ์แล้วมัสยิดกลางนครศรีธรรมราช สวยงาม ตระหง่านรับมุสลิมทั่วโลก

ADMIN

 

28 มิ.ย. ภาพล่าสุดของมัสยิดกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ชี้ให้เห็นภาพมัสยิดที่สวยงาม ใกล้สมบูรณ์ 100% ตั้งตระหง่านบนถนนสายริมถนนสายเบญจมฯ-ศาลาบางปู ม.3 ต.นาทราย อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังใช้เวลาก่อสร้างเกือบ 3 ปี

มัสยิดกลางนครศรีธรรมราช เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 4 พ.ย.57 มีนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีวางรากฐานพร้อมกับนายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ผวจ.นครศรีธรรมราชในขณะนั้น  โดยการก่อสร้างได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร วงเงิน 104,550,000 บาท โดยผูกพัน 3 ปี เป็นงบประมาณ พ.ศ. 2557-2559 ก่อสร้างบนเนื้อที่ 7 ไร่ 3 งาน 21 ตารางวา

ไม่เพียงเป็นมัสบิดกลางเพียงอย่างเดียว แต่เพื่อเป็นศูนย์กลางบริหารกิจการศาสนาอิสลาม เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมจ.นครศรีธรรมราช และใกล้เคียงรวมทั้งชาวต่างประเทศ และรองรับการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ภาคฟีรดูอีนในการเรียนการสอนของเยาวชนในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช การจัดงานเมาลิดกลางจังหวัด ใช้เป็นศูนย์กลางในการกล่อมเกลาเยาวชน ประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่และใกล้เคียงในการลด ละเลิก ยาเสพติด ผ่านกระบวนการความเชื่อทางศาสนา และรองรับการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ.2558 นี้ อีกด้วย

จังหวัดนครศรีธรรมราชมุสลิมประมาณ 7% จากจำนวนประชากร เมื่อ 2552 จำนวน 1,516,499 คน โดยมุสลิมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษมาจากเมืองกลันตัน ปัตตานีและไทรบุรีอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม มีมัสยิด 115 แห่ง ส่วนใหญ่อยู่ในเขตอำเภอเมือง นอกจากนั้นกระจัดกระจายอยู่ในเขตอา เภอท่าศาลา อำเภอหัวไทร อำเภอสิชล อำเภอปากพนัง และอำเภอร่อนพิบูลย์ เป็นต้น

ที่มา:Mtoday

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook