การจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ คำเหนียต พร้อมวิธีรับอย่างง่าย

ADMIN

#การออกซากาตฟิตเราะพร้อมคำเหนียตของผุ้บริจาคและคำกล่าวของผุ้รับ

คำเหนียต และคำกล่าวรับซะกาตฟิตเราะห์ พร้อมวิธีการปฎิบัติ (อย่างง่ายๆ)

โดย รอฟีกี มูฮำหมัด

“สำหรับผู้ให้ซะกาตฟิตเราะห์”

– จำเป็นที่เขาจะต้องเหนียต ในขณะตวงข้าวสารด้วยว่า เป็นซะกาตของใคร ?

เช่น ถ้าตวงให้ตนเอง ให้เหนียตในใจว่า “นี่คือ ซะกาตฟิตเราะห์ของข้าพเจ้า ซึ่งเป็นฟัรดูเหนือข้าพเจ้า เพื่ออัลเลาะห์ต้าอาลา”

แต่ถ้าตวงให้คนอื่น ก็ให้หนียตว่า “นี่คือ ซะกาตฟิตเราะห์ของ …. (ให้ใส่ชื่ิอ นาย/นาง) ซึ่งเป็นฟัรดูเหนือ(ตัวเขา/ตัวนาง)เพื่ออัลเลาะห์ต้าอาลา” เป็นต้น

– ให้ตวงเผื่อไปเลยครับ 2.6 หรือ 2.7 โล เพื่อให้ได้ผลบุญเพิ่มขึ้น และเป็นการป้องกัน เพราะหากว่า ไม่ถึงจำนวน ก็ถือว่า ซะกาตนั้นใช้ไม่ได้คับ

– และมื่อนำซะกาตฟิตเราะห์ ไปมอบให้กับผู้รับ แม้ว่าผู้นำไปมอบ มิได้กล่าวออกมาเป็นวาจาว่าเป็นของผู้ใด ก็ถือว่าใช้ได้แล้ว

– “ทั้งนี้ เพราะตามมัสฮับชาฟีอีย์นั้น ถือว่า การตั้งเจตนา(เหนียต)ของผู้ออกซะกาตนั้น ถือเป็นสิ่งจำเป็น(วาญิบ) ดังนั้น เมื่อมีเจตนาแล้วในขณะที่ออกซะกาต ก็ย่อมถือว่าใช้ได้ ไม่ว่าจะมีการเปล่งวาจาออกมาหรือไม่ก็ตาม” (ดูหนังสือ อัลมัจญ์มัวะอ์ ชัรฮุ้ลมู่ฮัซซับ เล่มที่ 6 หน้า 157-158)

– แต่ด้วยมารยาทการปฎิบัติแล้ว ให้บอกสักนิดก็ยังดีว่า นี่เป็นซะกาตของนาย .. หรือ นาง .. (ใส่ชื่อ) เพื่อผู้รับจะได้ทราบว่าเป็นของผู้ใด(อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวคับ)

“สำหรับผู้รับ”

จำเป็นต้องเหนียตรับหรือไม่ ?

– ไม่จำเป็นต้องเหนียตครับ แต่ให้รับได้เลย โดยไม่ต้องเหนียตว่า “ข้าพเจ้ารับซะกาตของนาย .. / นาง .. แต่อย่างใด

– “และหากผู้จ่ายซะกาต ได้จ่ายให้แก่ผู้มีสิทธิรับ โดยในขณะที่จ่ายนั้น ผู้ให้มิได้กล่าวว่า สิ่งนั้นเป็นซะกาต หรือ ไม่ได้พูดอะไรเลย ก็ถือว่าใช้ได้ และเป็นซะกาตที่ลุล่วงแล้ว ดังที่ปวงปราชญ์ในมัสฮับชาฟิอีย์ได้ชี้ขาดเอาไว้” (ดูหนังสือ อัลมัจญ์มัวะอ์ ชัรฮุ้ลมู่ฮัซซับ เล่มที่ 6 หน้า 227)

– สุนัตให้ผู้รับซะกาต ขอพรให้แก่ผู้นำซะกาตมามอบให้ว่า :

اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما ابقيت

คำอ่าน : อาญ่าร่อกั้ลลอฮู่ ฟีมา อะอ์ตอยต้า ว่าบาร่อก้า ล่าก้า ฟีมา อับกอยต้า

ความหมาย : “ขออัลเลาะห์ทรงตอบแทนแก่ท่าน ในสิ่งที่ท่านได้นำมามอบให้ และขออัลเลาะห์ทรงประทานความเพิ่มพูนในสิ่งที่ท่านคงเหลืออยู่”

– ผู้ให้จะกล่าวตอบอีกทีก็ได้ว่า :

امين ، تقبل الله منا ومنكم

คำอ่าน : อามีน , ต้าก๊อบบะลั่ลลอฮู่ มินนา ว่ามิงกุม

ความหมาย : “ขออัลเลาะห์ทรงตอบรับ(ความดี)ทั้งเราและท่าน”

นี่เป็นคำแนะนำง่ายๆ สำหรับผู้ที่ใฝ่หาความรู้ ขอให้อัลเลาะห์ตอบรับสิ่งที่ดีงามจากเราและท่านในวันอีดครับ

วัสสลามู่อ้าลัยกุม ว่าเราะห์ม่าตุ้ลลอฮี่ ว่าบ้าร่อกาตุฮ์

Rofikee Muhammad

แสดงความคิดเห็นด้วย Facebook