Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
ข่าว » ข่าวประจำวัน » ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

ประกาศยกเลิกตราฮาลาล ฉบับ 1/2562

12 มีนาคม 2019
1255   0

ประกาศ ฝ่ายกิจการฮาลาล สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่องยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 1/2562)

ตามที่ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ให้การรับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการในประเทศไทย ขณะนี้มีสถานประกอบการที่ไม่ ประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ รวมถึงละเมิดเครื่องหมายรับรองฮาลาล

ดังนั้น ที่ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ได้พิจารณาแล้วมีมติยกเลิกหนังสือสําคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ จํานวน 17 สถานประกอบการ จํานวน ผลิตภัณฑ์ 52 รายการ ดังต่อไปนี้

Muslimthaipost.com